Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

Data ostatniej aktualizacji: 25 lutego 2009

 


Już od najmłodszych lat  rozwój dziecka odbywa się w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem. W pierwszych latach życia rodzice dostarczają dzieciom podstawowych informacji o otaczającym świecie. Te wiadomości są jednak spontaniczne. W latach szkolnych obowiązek przekazywania elementarnej wiedzy o człowieku spoczywa przede wszystkim na nauczycielach. Naturalna wrażliwość i ciekawość dzieci na otaczający je świat oraz chęć poznawania i działania stanowi dobry punkt wyjścia do tego, aby zapoznać je z własnym dziedzictwem kulturalnym, aby kształtować postawy otwarte, nastawione na zrozumienie innych ludzkich kultur, zbliżenie europejskie .

W naszej szkole treści programowe „Dziedzictwo kulturowe w regionie” uznawano zawsze za bardzo ważne i od lat są one przekazywane uczniom. Tematykę regionalną realizujemy na każdym etapie edukacji dostosowując metody i formy pracy do rozwoju psychofizycznego i intelektualnego  ucznia. W tym celu w szkole urządziliśmy izbę regionalną. Zostały tu zgromadzone wyroby rękodzieła z naszego regionu np. hafty, koronki, wyroby tkane i ze słomy. Uczniowie z zainteresowaniem oglądają wystawę, gdyż przemawiają do nich bogactwem barw, kształtów, precyzją wykonania i ogólnym wrażeniem estetycznym. Historię miejscowości przybliżają dzieciom opisane fakty oraz fotografie dawnej Narwi. Lampy naftowe, żelazka na węgiel, ręczny magiel, kołowrotki itp. ukazują odwiedzającym obrazy z życia ich przodków. Aby lepiej zapoznać ucznia z ludową twórczością artystyczną są organizowane warsztaty z twórcami ludowymi. Podczas tych spotkań dzieci uczą się wyplatać koszyki z wikliny, koronkarstwa oraz rzeźbienia w drewnie.

Do szkoły uczęszczają  dzieci wyznania katolickiego, prawosławnego i inne. Organizujemy im wycieczki do kościoła, cerkwi, do Domu Baptystów, przyglądamy się ich budowlom, konstrukcjom oraz wystrojowi wnętrz, zwracając szczególną uwagę na zgromadzone przedmioty, obrazy sakralne.

Uczniowie mają możliwość uświadomienia sobie, że mieszkają w regionie zróżnicowanym pod względem wyznaniowym. Wiedza ta przyczynia się do tworzenia tolerancji wśród uczniów oraz zrozumienia potrzeby poznawania zjawisk nowych, nieznanych.

ZAPRASZAMY...

 


Niniejsza strona powstała dzięki współpracy Szkoły Podstawowej w Narwi z władzami Gminy Narew

OSOBY ODPOWIEDZIALNE:
Irena Dulko i Anna Jakoniuk oraz
nauczyciele zespołu samokształceniowego
klas 0-3 Szkoły Podstawowej w Narwi