Strona główna Architektura Przyroda Ludzie Obrzędy
 

 

W górę

 

 

Dolina Narwi

Dolina rzeki Narew pełni rolę korytarza łączącego Białowieski i Narwiański Park Narodowy. Dobry stan środowiska naturalnego sprzyja rozwojowi świata zwierząt. Występuje tu zwierzyna łowna: jeleń, sarna, łoś, dzik, lis, zająć szarak, gryzonie a wśród nich bobry. Na podmokłych łąkach gnieździ się wiele gatunków ptactwa wodnego. Dominującym typem lasów są bory sosnowo – świerkowe, obfitujące w bogactwo grzybów i jagód. Bogate walory przyrodnicze pozwoliły naszej gminie na zaistnienie w strefie chronionego krajobrazu. Różnymi formami ochrony przyrody objęta jest powierzchnia 10130ha w samej gminie Narew.

Przez sam środek granic administracyjnych gminy przebiega ponad 30km odcinek Doliny Górnej Narwi. Dzieli on gminę na część północną i południową. To najlepiej zachowana dolina rzeczna w Polsce i stanowi obok Bagien Biebrzańskich jeden z największych obszarów mokradeł środkowoeuropejskich.

Nie prowadzono tu żadnych robót melioracyjnych związanych z regulacją stosunków wodnych. Obszar ten jest jedną z największych w naszym kraju ostoi ptactwa błotnego i wodnego. Można tu spotkać gatunki zagrożone tj. bociana czarnego, świstuna, dubelta, bataliona, zielonkę, wodniczkę i wiele innych. Zwierzęta wykorzystują korytarz rzeki do migracji (łosie i wilki). Dużym walorem jest występowanie chronionych gatunków ssaków, wydr i bobrów. Ze względu na swoje wyjątkowe walory przyrodnicze dolina rzeki Narew często nazywana jest Polską Amazonią.

Cała Dolina Górnej Narwi została zgłoszona przez nasz kraj do obszarów chronionych Unii Europejskiej Natura 2000. Zagrożeniem dla tego terenu jest obniżanie się poziomu wód gruntowych i nie rozwiązana gospodarka wodno – ściekowa.